Mẹo kết hợp PHP với MYSQL trong việc xuất dữ liệu lên web

07:24:18 - 14/10/2016 - admin

Bài trước các bạn đã nghiên cứu về các cú pháp trong mysql từ kiến thức tạo bảng, kết nối csdl và thêm , sửa, xóa các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và tiếp theo chúng ta cùng học cách sử dụng mysql kết hợp php xuất ra dữ liệu lên web.

php-mysql

Để có thể làm việc giữa PHP và myslq các bạn cần biết 5 hàm cở bản trong PHP

1, Kết nối CSDL

Để kết nối bạn sử dụng cú pháp mysql_connect(“hostname”,”user”,”Pass”)

2, Chọn cơ sở dữ liệu để lưu trữ hoặc lấy dữ liệu

Để sử dụng csdl bạn dùng lệnh mysql_select_db(“tên csdl”)

Với  vidu sau: $conn=mysql_connect(“localhost”,”root”,”root”) or die(” khong the ket noi”);

mysql_select_db(“demo”);

Xem thêm: Nên tham gia khóa học lập trình android ở đâu

3, Thức hiện câu lệnh

mysql_query(“Câu lệnh truy vấn”);

 

 

 

 

4, Đếm dữ liệu trong bảng

Câu lệnh để đếm dữ liệu sử dụng: mysql_num_rows();

5, Lấy dữ liệu từ mảng đưa vào bảng

Để có dữ liệu đưa từ bảng vào mảng cần sử dụng câu lệnh mysql_fetch_array();

Xem thêm: Tài liệu học php cơ bản

6,Câu lệnh đóng kết nối trong csdl

Cú pháp:

mysql_close();

Ví dụ áp dụng:

Tạo cơ sở dữ liệu dựa trên từng đoạn code sau:

mysql -hlocalhost -uroot -proot

mysql>create database demo_mysql;

mysql> use demo_mysql;

mysql>create table user(id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(50) NOT NULL, password CHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY(id));

Tạo trang test.php. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cơ sở dữ liệu.

<?

$conn=mysql_connect(“localhost”, “root”, “root”) or die(“can’t connect database”);

mysql_select_db(“demo_mysql”,$conn);

?>

Tiếp đến viết câu truy vấn lấy ra tất cả user từ database.

<?

$sql=”select * from user”;

$query=mysql_query($sql);

?>

Kiểm tra xem trong bảng dữ liệu đã tồn tại user nào chưa ?. Nếu chưa thì xuất ra thông báo lỗi, ngược lại thì đưa chúng vào mảng và lặp cho đến hết bảng dữ liệu.

 

<?

if(mysql_num_rows($query) == 0)

{

echo “Chua co du lieu”;

}

else

{

while($row=mysql_fetch_array($query))

{

echo $row[username] .” – “.$row[password].”<br />”;

}

}

?>

Và cuối cùng chúng ta đóng kết nối và kết thúc thao tác xử lý.

 

<?

mysql_close($conn);

?>

Và cuối cùng là file hoàn chỉnh của ứng dụng trên:

<?

$conn=mysql_connect(“localhost”, “root”, “root”) or die(“can’t connect database”);

mysql_select_db(“demo_mysql”,$conn);

$sql=”select * from user”;

$query=mysql_query($sql);

if(mysql_num_rows($query) == 0)

{

echo “Chua co du lieu”;

}

else

{

while($row=mysql_fetch_array($query))

{

echo $row[username] .” – “.$row[password].”<br />”;

}

}

mysql_close($conn);

?>

Gợi ý xem thêm:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook