Viết ứng dụng quản lý member bằng PHP và MYSQL

07:57:23 - 18/10/2016 - admin

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu và thực hành về cách thêm thành viên bằng ngôn ngữ PHP và Mysql, thiết lập hệ thống trang admin và ở bài tiếp theo này chugns ta sẽ nghiên cứu về ứng dụng quản trị trang web và hệ thống lại thành viên trong trang bằng ngôn ngữ lập trình php và mysql.

Khi đã đăng nhập vào trang admin chúng ta sẽ vào phần trang quảng lý admin tại đây những ai đăng nhập đúng user và pass giống trong hệ csdl và có thêm quyền truy cập vào trang đó.Chính vì thế mà cần kiểm tra thêm phần session để có thể quản lý phiên làm việc của người sử dụng.Để kiểm tra quyền truy cập bạn thêm đoạn code sau:

Tiếp đến bạn kết nối CSDL để tiến hành lặp các user.
<?php
$conn=mysql_connect(“localhost”,“root”,“root”) or die(“không thể kết nối được với data”);
mysql_select_db(“project”,$conn);
$sql=“select * from user order by id DESC”;
$query=mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($query) == “”)
{
echo “<tr><td colspan=’5′ align=’center’>Không có user nào</td></tr>”;
}
?>
Với đoạn code sau sẽ giúp bạn chọn ra các user trong database và kiểm tra xem trong các databasẻ đó có tồn tại user nào giống như vậy không nếu không sẽ đưa ra thông báo không có user nào giống và nếu có sẽ đưa ra lỗi tồn tịa user và yêu cầu bạn nhập lại

Đoạn code ở trên tiến hành lựa chọn tất cả user có trong database. Đồng thời kiểm tra xem trong database có tồn tại user nào không. Nếu không sẽ xuất ra thông báo “chưa có username nào”. Ngược lại khi có tồn tại user chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau:

<?php
$stt=0;
while($row=mysql_fetch_array($query))
{
$stt++;
echo “<tr>”;
echo “<td>$stt</td>”;
echo “<td>$row[‘username’]</td>”;
if($row[‘level’] == “1”)
{
echo “<td>Member</td>”;
}
else
{
echo “<td>Admin</td>”;
}
echo “<td><a href=’edit_user.php?userid=$row[id]’>Edit</a></td>”;
echo “<td><a href=’del_user.php?userid=$row[id]’>Del</a></td>”;
echo “</tr>”;
?>
mana_user
Trên đây với biến $stt để đếm số lượng user nếu mỗi lần lặp user thì biến $stt sẽ tăng thêm 1 đơn vị và sau đó đưa dữ liệu vào mảng và truyền các dữ liệu vào cột trong bảng.
Gợi ý xem thêm:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook